REGULAMIN TRAPPED.COM.PL

 

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług zawarte pomiędzy firmą …, NIP: …, REGON: …, zwanej dalej Trapped, a użytkownikiem usług.

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie …, NIP: …, e-mail: ….

Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 1 rok po wykonaniu umowy.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.

1. W zabawie mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia.

2. W grze może brać udział od 2 do 5 osób (w zależności od pokoju).

3. Do gry nie mogą przystąpić osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

4. Osoby z wadami serca, epilepsją, klaustrofobią, atakami paniki i/lub tężyczki, będące w trakcie leczenia psychiatrycznego nie powinny brać udziału w grze.

5. Każdy przystępują do gry równocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.

6. Każdy przed przystąpieniem do gry jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem dostępnym na miejscu świadczenia usługi pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 67 wejście A, II piętro, 50-077 Wrocław, w siedzibie firmy, lub na stronie internetowej: www.trapped.com.pl/regulamin.

7. Z momentem wejścia do pokoju, uczestnicy przejmują pełną odpowiedzialność za mienie w nim umieszczone i w przypadku jakichkolwiek celowych zniszczeń, są zobowiązani do oddania organizatorowi gry należnej kwoty naprawczej.

8. W pokoju obowiązuje zakaz używania siły fizycznej.

9. W każdym momencie trwania rozgrywki można opuścić pokój otwierając drzwi lub/i przez naciśniecie przycisku bezpieczeństwa.

10. Czas rozgrywki liczony jest od momentu wejścia do pokoju, czasy podane są w kalendarzu rezerwacji na stornie trapped.com.pl.

11. Podczas gry nie wolno nagrywać i fotografować pokoju.

12. Osoba dokonująca rezerwacji pokoju z obowiązana jest zapoznać pozostałych uczestników gry z niniejszym regulaminem.

13. Na miejsce należy przybyć 10 minut przed umówioną godziną. Organizator wyjaśni zasady gry i zasady bezpieczentwa.

14. Płatność jest dokonywana za wstęp do pokoju przed grą w formie gotówki lub przelewu.

15. Rezerwacji rozgrywki można dokonać poprzez stronę www.trapped.com.pl lub telefonicznie pod numerem: . Jeśli dane podane przy rezerwacji będą fikcyjne może zostać anulowana.

16. Na e-mail podany podczas rezerwacji przyjdzie potwierdzenie danymi podanymi w formularzu rezerwacji: imieniem i nazwiskiem, terminem , nazwą pokoju i godziną rezerwacji.

17. W budynku (siedzibie Trapped jak i na klatce schodowej) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, używania narkotyków i spożywania alkoholu.

18. W przypadku niezastosowania się do regulaminu i/lub zaleceń prowadzącego grę, pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

20. Jeżeli uczestnicy zdecydują się na zrobienie pamiątkowego zdjęcia, to jednocześnie zgadzają się na umieszczenie tego zdjęcia na oficjalnych profilach Trapped, takich jak fan page na facebooku, instagram czy google plus. Zawsze można odwołać tę zgodę. Wystarczy napisać na maila kontakt@trapped.com.pl

21. Dane osobowe podawane podczas rezerwacji pokoju wykorzystujemy w celach potwierdzania rezerwacji lub kontaktu z użytkownikiem w sprawach związanych z rezerwacją.

22. Promocje nie łączą się.

23. Akceptując regulamin podczas rezerwacji pokoju użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili o aktualnościach i zmianach pokoi oraz z prośbą o wystawienie opinii w serwisie https://pl.tripadvisor.com na adres podany w formularzu rezerwacji. W przypadku chęci rezygnacji prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@trapped.com.pl

24. W pokojach gier obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania.

25. Brak informacji o ewentualnym spóźnieniu może być podstawą do skrócenia czasu rozgrywki lub anulowaniu rezerwacji.

26. W przypadku anulowania rezerwacji później jak 24 godziny przed planowaną rozgrywką firma Trapped może zdecydować o nie zwróceniu kosztów poniesionych za zarezerwowany termin.
27. Mistrz gry może przerwać grę w razie niespodziewanej awarii systemu wizualnego w pokoju lub innej sytuacji losowej, która uniemożliwia sprawną obsługę graczy.

28. Reklamacje można składać na maila kontakt@trapped.com.pl. Będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych.

29. Zasady gry mogą ulec zmianie, bez uprzedniego powiadomienia.

Trapped