Regulamin

Każda osoba przystępująca do gry równocześnie oświadcza, że zapoznała się z poniższym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

  1. W zabawie mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia. Osoby młodsze muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
  2. Do gry nie mogą przystąpić osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  3. W grze nie powinny brać udziału osoby z wadami serca, epilepsją, klaustrofobią, atakami paniki i/lub tężyczki, będące w trakcie leczenia psychiatrycznego lub posiadające inne przeciwwskazania zdrowotne.
  4. Z momentem wejścia do pokoju, uczestnicy przejmują pełną odpowiedzialność za mienie w nim umieszczone. Osoby dokonujące jakichkolwiek celowych zniszczeń, są zobowiązane do oddania organizatorowi gry należnej kwoty naprawczej.
  5. Uczestnicy mogą opuścić pokój w dowolnym momencie trwania rozgrywki otwierając drzwi lub/i przez naciśniecie przycisku bezpieczeństwa.
  6. Czas rozgrywki liczony jest od momentu wprowadzenia uczestników do pokoju przez prowadzącego grę. W przypadku niestawienia się o wyznaczonym czasie, długość trwania rozgrywki może zostać skrócona.
  7. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów oraz rejestracji obrazu, w tym filmowania oraz robienia zdjęć.
  8. Na miejsce należy przybyć 10 minut przed umówioną godziną, aby organizator wyjaśni zasady gry i zasady bezpieczeństwa.
  9. W całym budynku, w którym mieści się siedziba Trapped obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
  10. Mistrz gry ma pełne prawo wyprosić uczestników w przypadku łamania regulaminu lub niestosowania się do wydawanych poleceń.

Wszystkie kwestie nie objęte powyższym regulaminem są regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego.